Foredragsholder

Wenche Reed

Leder forskningsavdelingen
Oslo universitetssykehus HF

Wenche Reed er avdelingsleder for forskningsavdelingen i Direktørens Stab for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus, med spesielt fokus på forskningsinfrastruktur som biobanker og registre. Hun er spesialist i patologi med doktorgrad innen brystkreft. Hun leder det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst, og har dermed en koordinerende rolle inn mot det nasjonale servicemiljøet, helsemyndigheter, RHF og de nasjonale kvalitetsregistre.