Om konferansen

Stor interesse for Helse- og kvalitetsregisterkonferansen

Konferansen var i år fulltegnet i god tid før påmeldingsfristen var ute, og 600 deltakere møtte opp på Plaza i Oslo den 10. mars for å overvære et to dagers fullspekket program. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet samarbeidet om å arrangere konferansen.

I tillegg til en rekke foredrag var det også parallellsesjoner. Disse tok for seg data fra primærhelsetjenesten, datakvalitet og IKT. I foajeen var det postersutstilling, samt informasjonsstands. Totalt 48 postere fra ulike registre, med tema innen design av register, forskning, kvalitetsforbedring og beredskap ble presentert under konferansen. Prisen for beste poster på 10.000 kroner gikk til Norsk hjerteinfarktregister.

Anne Kari Lande Hasle (bildet over) var møteleder.

Presentasjoner

(Vi legger kun ut presentasjoner hvor vi har fått tillatelse fra foredragsholder. Noen presentasjoner har vi ikke mottatt ennå, men legger ut så snart vi mottar de.)

Presentasjoner fra åpningen av Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016 den 10.mars

Bildet: Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet konferansen

Pasienters forventning til helseregistre // Linn Bæra  

Nasjonalt helseregisterprosjekt // Kristian Skauli 

Status Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) // Nina Aulie 

Det juridiske rammeverket for helseregistre // Sverre Engelschiøn 

 

Presentasjoner fra sesjonen "Nye satsningsområder" 10. mars
Nye registerinitiativ

Sammenheng mellom forbruk og kvalitet? og  Helseatlas og kvalitetsregistre // Barthold Vonen, Mette Bratt 

 

Presentasjoner fra sesjonen "Nytten av helseregistre" den 10. mars

Kvalitetsregistre – nyttig også for ledere i helsetjenesten // Anne Grimstvedt Kvalvik 

Nytte av registre i forbedringsarbeid

Nytte for pasienten: Pasientrapporterte data // Linn Bæra, Tone Norekvål 

Stordataløsninger for beslutningsstøtte og planlegging av akuttmedisinske tjenester // Håkon Haaheim (bildet over)

 

Presentasjoner fra sesjonen "Hvordan redusere dobbeltregistrering" 10. mars


Nye muligheter med strukturert journal?

Hva er registrenes behov? // Geir Hoff 

Sverige: Nationellt program med fokus på standards og struktur i EPJ, kvalitetsregistre og den tekniska integrationen // Staffan Winter (bildet over)

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi // Alfhild Stokke

Dobbeltarbeid i dokumentasjon – hvordan kan vi bli kvitt det? // Tomas Nordheim Alme 

 

Presentasjoner fra sesjonen "Hvordan skape endring" 11. mars

Hvordan skape verdens beste helsetjeneste?// Magnus Lord 

 

Presentasjoner fra parallellsesjon "Data fra primæehelsetjenesten" 11. mars

Kommunalt pasient- og brukerregister: hvordan kan KPR bidra som datakilde fra primærhelsetjenesten? // Nina Brøyn 

Analyser av forekomst og behandling av ADHD hos barn og unge med data fra tre ulike kilder: NPR, KUHR og Reseptregisteret // Inger Johanne Bakken

Hvilke data er viktig for pasientene? // Bjørnar Allgot 

KPR som kilde for andre helseregistre (Norsk diabetesregister for voksne) // John Cooper

Hvilke data trenger allmennlegene for kvalitetsarbeid? // Nicolas Øyane (bildet over)

Erfaringer fra primärvårdens kvalitetsregister i Västra Götaland // Staffan Björk

 

Presentasjoner fra parallellsesjon "Datakvalitet" 11. mars

Hvordan sikre god datakvalitet i helseregistre? // Tom Børge Johannesen

Validering av hjerneslagdiagnosen i registre. Presentasjon av valideringshåndboka // Torunn Varmdal

Registerbaserte influensastudier – validering av registerdata mot journal // Lill Trogstad

Kan økonomiske incentiver øke datakvalitet og dekningsgrad? // Kan økonomiske incentiver øke datakvalitet, dekningsgrad og behandlingskvalitet? // Lars Rønningen, Olav Røise

Kvalitetsindikatorprosjektet – status og krav til indikatorer // Hanne Narbuvold  (bildet over) 

Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre: Norsk hjerneslagregister // Hild Fjærtoft  

 

Presentasjoner fra parallellsesjon "IKT" 11. mars

Hvorfor må vi har et elektronisk dødsårsaksregister – og når får vi det? // Christian Lycke Ellingsen

Nasjonal standardisering av helsefaglig informasjon // Silje Ljosland Bakke  (bildet over)

Formidling av resultater fra helseregistre // Siri Larønningen, Stein Aaserud

Elektroniske løsninger for innsamling av pasientrapporterte data // John Petter Skjetne

Pasientadministrative systemer som kilde for helseregistre // John Petter Skjetne

Daglig oppdatering av NPR // Øyvind Christensen

 

Presentasjoner fra sesjonen "Helseregistre i de nordiske landene" 11. mars

Danmark - nytte av helseregistre // Lau Caspar Thygesen  

Sverige - nytte av helseregistre // Staffan Lindblad (bildet over)

Felles nordiske registre - muligheter og utfordringer? // Kristina Lidén Mascher 

Nordisk spinalskaderegister // Annette Halvorsen

 

Deltakere på postersutstillingen

Her finner du en oversikt over hvem som deltok, samt link til posterene: 

Bruk av helseregisterdata til kvalitetsforbedring:
 

Abortregisteret - Medikamentell abort

Dødsårsaksregisteret - Frekvens av rettsmedisinske obduksjoner

Hjerte- og karregisteret - Legemiddelbruk etter utskrivning

Norsk hjerneslagregister - Prosjekt Slagenhetsbehandling

Norsk ryggmargsskaderegister - Etablering av et Nordisk ryggmargsskaderegister

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer - Muskelregisteret

Reseptregisteret - Antibiotikaforbruk i Norge

Reseptregisteret - Eldres legemiddelbruk

Reseptregisteret - Bruk av vanedannende legemidler 

Roche Norge AS - Collaboration in Real World Data

 

Bruk av helseregisterdata til helseovervåkning, beredskapsarbeid og styring av helsetjenesten:
 

Avdeling for infeksjonsovervåking - NOIS versus NPR

​Avdeling for infeksjonsovervåking - Sykdomspulsen og Influensaovervåkning 

Cerebral pareseregisteret i Norge - Forekomst av CP

Dødsårsaksregisteret - X59-problematikken

Folkehelseinstituttet - Gode helseregistre - eRegistry 

IPLOS-registeret - Demens eller diabetes i omsorgstjenestene? 

Medisinsk fødselsregister - Røyking blant gravide 

Medisinsk fødselsregister - Mors fødeland 

Medisinsk fødselsregister - Down syndrom

 

Presentasjon av resultater fra registeret:
 

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft - Resultater fra registeret 

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft - Resultater fra registeret 

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft - Resultater fra registeret

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft - Resultater fra registeret

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft - Resultater fra registeret

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier - Resultater fra registeret 

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft - Resultater fra registeret

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft - Resultater fra registeret

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes - Resultater fra registeret 

NorKog, KVALAP - Samarbeid mellom to register 

NorKog, KVALAP - Resultater fra registeret 

Norsk hjerneslagregister - Fremstilling av kvalitetsindikatorer 

Norsk nyreregister - Utvikling av nasjonale arketyper

 

​Presentasjon av forskning basert på registerdata:
 

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd - Individuell risiko for hofteprotesepasienter

Norsk hjerteinfarktregister - Inter-rater variabilitet

Reseptregisteret - Is the increase in diabetes levelling off?

Reseptregisteret - Bruk av SSRI hos gravide og ulike fødselsutfall

 

Formål med og design av registeret:
 

Hjerte- og karregisteret - Dekningsgradsanalyse

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft - Pasientrapporterte utkommemål 

Nasjonalt Traumeregister - Formål og design

Norsk hjertesviktregister - Tidsbruk for implementering av nytt register

Norsk register for fedmekirurgi - Formål og design

Norspis - Formål og design

RAVN - Resistensovervåking av virus i Norge

 

Bidragsytere

Lokasjon

Radisson blu plaza hotel - Oslo

Med sine 37 etasjer og fantastiske utsikt over Oslo og Oslofjorden er Radisson Blu Plaza Hotel Nord Europas høyeste og Norges største hotell. Hotellet er det første i Radisson Blu som mottok den nordiske miljøutmerkelsen, Svanen, og hotellet oppfyller dermed verdens strengeste miljøkrav på energi- og vannforbruk, bruk av kjemikalier og avfallssortering.

Beliggende i bysentrum, nærmeste nabo til Oslos storarena, Oslo Spektrum, og byens handelsstrøk. Alle 676 gjesterom og suiter har trådløs internett tilgang i tillegg til kablet oppkoblingsmuligheter. Fra 1. januar 2008 er alle 676 gjesterom på Radisson Blu Plaza Hotel røykfrie. Hotellet har 2 restauranter og 3 barer, fra vår fremragende a la carte restaurant i 34. etasje “34” Restaurant & Bar, til de mer uformelle Galway Bay og LobbyBar i 1. etasje.