Foredragsholder

Øyvind Olav Schjøtt Christensen

Prosjektleder KPR
Helsedirektoratet

Cand.Polit. fra Universitet i Bergen (1992). Arbeidet i departement, SINTEF og Helsedirektoratet med hovedvekt på styringsinformasjon og helseregistre. Utredet det første nasjonale kvalitetsindikatorsettet for spesialisthelsetjenesten i 2001, prosjektleder for utredning av personidentifiserbart Norsk pasientregister i 2003, prosjektmedarbeider og prosjektleder for Kommunalt pasient- og brukerregister fra 2013.